header
    


  Introductie
   
 Afspraken met KPN
   
  Beleid van de Stichting
   
  Bestuur van de Stichting
   
  Persberichten
   
  Downloads
   
  Contact
 

Afspraken met KPN
In het kader van de doelstelling van de Stichting zijn in 1994 overeenkomsten met KPN gesloten terzake van de plaatsing van nieuw uit te geven preferente aandelen B. Dit betreft een call- en een putoptie. De Stichting en de Vennootschap zijn overeengekomen dat de Stichting een recht heeft tot het nemen van preferente aandelen B (call-optie) en dat de Vennootschap het recht heeft preferente aandelen B te plaatsen bij de Stichting (put-optie). Onder de call-optie heeft de Stichting het recht een aantal preferente aandelen B te nemen tot het maximum van het vr de uitoefening van de call-optie geplaatste aandelenkapitaal minus n aandeel. Onder de put-optie heeft de Vennootschap het recht bij de Stichting een aantal preferente aandelen B te plaatsen tot een maximum van het vr de uitgifte geplaatste aandelenkapitaal, of zoveel meer als door partijen zal worden overeengekomen. Deze regelingen zijn overeengekomen teneinde de Stichting in staat te stellen voornoemd doel te realiseren.

Op 11 april 2006 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van KPN het voorstel tot het verlengen van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van preferente aandelen niet aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat KPN (vooralsnog) geen gebruik meer kan maken van de put-optie. Het heeft geen gevolg voor de call-optie.

Financiering
Bij uitgifte van preferente aandelen B dient de Stichting minimaal 25% van de nominale waarde te storten. De nominale waarde van de preferente aandelen B bedraagt 0,04 (vier eurocent). Om aan de stortingsplicht te kunnen voldoen heeft de Stichting een financieringsarrangement afgesloten.

Uitstaande preferente aandelen B geven een preferent recht op grond van artikel 31 lid 1 van de statuten van KPN op uitkering van dividend door KPN. Het dividend is gelijk aan de 12 maands Euribor plus 1%, te berekenen over het op de aandelen gestorte bedrag.


 
        
footer